ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ตราด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๔ สำหรับโรงเรียนปกติ IC๓ สำหรับโรงเรียนคถณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.ตราด จัดประชุมการกลั่นกรองความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดในการเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

สพป.ตราด จัดประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ Online ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference

สพป.ตราด จัดประชุมการกลั่นกรองความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดในการเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

สพป.ตราด จัดประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ Online ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

จดหมายข่าว สพป.ตราด

ที่ตั้ง สพป.ตราด