สพป.ตราด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเป็นมาตรฐานขององค์กร

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

Read more

สพป.ตราด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

Read more