นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ชุดที่ 60 ประจำปี 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล video conference โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด เป็นพื้นที่ส่งสัญญาณภาพ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมก่อนปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ขอขอบคุณกู้ภัยหลักเกาะ สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ พ่งไล้หลักเซียวเกาะ 6 ได้เข้ามาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโดยรอบ และภายในสพป.ตราด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ตราด เข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดตราด ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ขื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสมใจ วัฒฐานะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯและนางสาวสุวิมล โคกคาม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเดียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายนางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ตราดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประคามทะเล สพป.ตราด

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เ

Read more