ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Read more

สพป.ตราด ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

Read more

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนและซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่”

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

Read more

สพป.ตราด นำเสนอประเด็นการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จังหวัดจันทบุรี และตราด ผ่านระบบ ZOOM

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบ PISA-Style Online Testing ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 25

Read more

สพป.ตราด จัดมโครงการปฏิบัติธรรม Online ในหัวข้อ “ยุคสงคราม COVID ปรับตัวปรับชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข” โดยพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนุทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข(วัดไร่ป่า)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน

Read more

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ตราด

Read more

สพป.ตราด ประชุมประเด็นการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2

Read more

ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และคณะวิทยากรแกนนำจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2

Read more