การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24-การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทร-1

ภาคผนวก (เอกสารประกอบการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 8 ด้าน)

  1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
  2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
  4. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  7. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย