การประเมิน ITA 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้าง·    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
·    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อย ประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
O2ข้อมูลผู้บริหาร·    แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทาง การบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผู้บริหารสูงสุด
    (2) รองผู้บริหารสูงสุด
·    แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ชื่อ-นามสกุล
    (2) ตำแหน่ง
    (3) รูปถ่าย
    (4) ช่องทางการติดต่อ
O3อำนาจหน้าที่·    แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
O4แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน·    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
·    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
    (2) เป้าหมาย
    (3) ตัวชี้วัด
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
>>
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) สพป.ตราด
O5ข้อมูลการติดต่อ·     แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
          (1) ที่อยู่หน่วยงาน
          (2) หมายเลขโทรศัพท์
          (3) E-mail
         (4) แผนที่ตั้ง
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง·     แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ  การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
      – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช       2560
      – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
      – พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
       แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
      – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
         แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
         แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
         แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
     – พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
     – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
     – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
>> เพิ่มเติม
กฏหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์·     แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
·    เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
>> เพิ่มเติม
ประกาศ/ข่าวระชาสัมพันธ์
O8Q&A·    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9Social Network·    แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล·    แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
O11แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี·    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
·    มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
          (1) โครงการหรือกิจกรรม
          (2) งบประมาณที่ใช้
          (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
·    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2566
>>
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566
O12รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน·    แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
·    มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
·    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ  ปี พ.ศ. 2566
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี·    แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
·    มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
·     เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน·    แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
·    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
    (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
    (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
·    จะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ·    แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
·    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) บริการหรือภารกิจใด
    (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
    (3) แผนผัง/แผนภูมิ
    (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
    (5) ผู้รับผิดชอบ
·    หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ·    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ·    แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
·    เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O18E-Service·    แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
·    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ·    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
·    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O20ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ·    แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน·    แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
·    มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
·    เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี·    แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
·    มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
       (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
       (3) ปัญหา/อุปสรรค
       (4) ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O23นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล·   เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
·   แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล·     แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23
·     มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
    (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล·     แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
·     หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
     (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     (3) การพัฒนาบุคลากร
     (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
·     เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี·    แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
·    มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น    
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
·    เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ·    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
·    มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
    (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
    (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
    (4) ระยะเวลาดำเนินการ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ·    แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
·    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี ***·    แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
·    มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
    (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
·    สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ***·    แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
·    มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
    (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
    (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
·    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O31ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่·   เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
·   มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
·   เป็นการประกาศสำหรับปีพ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ***·    แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
·    เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
·    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ***·    แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
·    เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ***·    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
·    มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
    (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ***·    เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
·    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต***·  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมา ภิบาลของหน่วยงาน
·  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
   (3) ช่วงเวลาดำเนินการ
·  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2566
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน***·     แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
·     มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
·     สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
038รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี***·  แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
·   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
    (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
·  เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส    

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ·   แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
·   แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม ***·    แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
   (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
   (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
·    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ·    แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
·    แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
·    เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***·     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
·     มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
          (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน
          (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
·     มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
         (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
         (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
         (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ***·     แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
·      แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาส  มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
·     เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566