คู่มือ/แนวทาง/มาตราฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คู่มือการปฏิบัติงาน : นางกิจนา เมืองซอง


คู่มือการปฏิบัติงาน:นางธัญลักษณ์ เมืองยศ


คู่มือการปฏิบัติงาน:นางปรางศ์สุมาลย์ พรหมทำ


คู่มือการปฏิบัติงาน : นางสาวสุภาพร หมูนวล


คู่มือการปฏิบัติงาน : นางวลัยพร พุทธิปรางค์


คู่มือการปฏิบัติงาน:นางสาวกันย์สินี เจรจบเขตต์


คู่มือการปฏิบัติงาน : นางวรรณภา เข้งนุเคราะห์