คู่มือ/แนวทาง/มาตราฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือปฏิบัติงาน : นางจิราพร ทองภักดี

คู่มือปฏิบัติงาน : นางนภัสสร สิงห์เขียว