ข้อมูลผู้บริหาร

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3952-2816 โทรสาร : 0-3951-1278
https://web.trat-edu.go.th
E-mail : sarabun@trat-edu.go.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด
Facebook Fanpage : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

หมายเลขภายใน
• หน้าห้อง ผอ. สพป.ตราด : ต่อ 110
• กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 101
• กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : ต่อ 121
• กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 103
• กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ต่อ 123
• กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 105
• กลุ่มนโยบายและแผน : ต่อ 122
• กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : ต่อ 118
• กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ต่อ 118
• กลุ่มกฎหมายและคดี : ต่อ 117
• หน่วยตรวจสอบภายใน : ต่อ 117