หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการวางแผนอัตรากำลัง
1.เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1.เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2.คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
3.คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565
4.คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 1
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 2
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มที่ 3
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่มแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
1.มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
3.หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
4.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
5.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.๔/ว12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
6.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
8.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
9.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
10.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์
11.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1.หลักเกณฑ์และวิธีการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลว. 13 พ.ค.2564
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3246 ลว. 31 พ.ค.2565
2.หลักเกณฑ์และวิธีการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลว. 28 ธ.ค.2559
หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 ลว. 2 ธ.ค.2564
3.การเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลว. 25 ต.ค.2561
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลว. 15 ธ.ค.2561
4.การย้าย38 ค.(2)
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29 ลว. 28 ก.ย.2560
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลว. 28 ก.ย.2560
5.หลักเกณฑ์และวิธีสอบครูผู้ช่วยฯ
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลว. 22 พ.ค.2563
6.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลว. 26 พ.ย.2557

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
5.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
7.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)
8.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
10.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
11.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำส่วนราชการ
12.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0428/ว97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
13. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1760/2556 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
14.ตัวอย่างแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
15.หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
16.หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ ศธ 04054/ว 2118 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
17.หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ ศธ 04054/1260 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
18.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนังานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558
19.หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.5/ว153 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561
20.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างให้คุณให้โทษแลสะการสร้างขวัญกำลังใจ
1.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
3.หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่ ศธ 04054/ว2118 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
4.ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
5.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหาร สถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
7.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
8.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
10.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
11.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
12.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจัก์มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
13.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
14.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว ช10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
15.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.9/780 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
17.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551