ITA สพป.ตราด

ITA สพป.ตราด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

มุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดําเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

แหล่งข้อมูล

ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองแก้ไขปัญหาหรือหาข้อมูลด้วยตนเองได้ด้วยการระบุแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่าย

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

แบบฟอร์มของโรงเรียน

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

  • [ลิงก์]

ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000โทรศัพท์ : 0-3952-2816 โทรสาร : 0-3951-1278 , 0-3952-0229https://web.trat-edu.go.th/
อัปเดตหน้าเมื่อ
การดูแลระบบ
ติดต่อ
รายงานการละเมิด