สมัครร่วมกิจกรรม “วิ่งสงาด ประถมตราด…ฮิ”

ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา

หลักสูตรอบรมออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและดำรงตำแหน่งบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังสัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)สังกัด สพป.ตราด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราดนำคณะผู้บริหาร สพป.ตราด ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อขอให้การเตรียมจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2564 ซึ่งครบรอบ 115 ปี เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ จ.ตราด เป็นประธาน

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางวรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราดนำคณะผู้บริหาร สพป.ตราด ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อขอให้การเตรียมจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2564 ซึ่งครบรอบ 115 ปี เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ จ.ตราด เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการดำเนินงานตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผอ.สพป.ตราด นิเทศติดตามผล การปฎิรูปโรงเรียนทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เ

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สพป.ระยอง เขต 1 โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสพป.ระยอง เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 256

Read more