นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด นำคณะผูู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ตราด เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ตราด เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์” (Video Conference) ด้วย Google Hangouts Meet พบปะเพื่อนครูศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด นำคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้า แด่นายกวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ เหลายา รีสอร์ท

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 256

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสพป.ตราด และหัวหน้าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เข้าประชุมเตรียมจัดงานวันครูแบบออนไลน์ 16 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 ณ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นท์” (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยตณะผู้บริหารในสพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ทักทายให้กำลังใจคณะครู และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและการนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 25

Read more