กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
นางสุพัตรา เรืองขจิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางธัญญา ฉายศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางมาลิน จิตนาวสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางจงกล ม่วงทิมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวิมล โคกคานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโทศึกษานิเทศก์
นายประภัทร  ประภัสสรางกูล ศึกษานิเทศก์
นางสาวนฤมล   พรมด้วงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร