กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
นางกรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางปิยมน สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอังศุมาลย์ ศรนครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)
นางสาวสวรรยา  งามฉวีเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2560-2579
การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2563-งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เอกสารDownload สิ่งก่อสร้าง
แนวปฏิบัติโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ สพป.ตราด
แผนชั้นเรียน สพป.ตราด