กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางสาวสายสุนีย์  พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวรัศมี  คงสมฤกษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชลพษร ลัดดาโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนารถฤดี จามลิกุล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา อยู่เกษมนักวิชาการพัสดุ (พนักราชการ)
นายธวัชชัย ดวงนภานักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร