กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางนารถฤดี จามลิกุลนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวรัศมี  คงสมฤกษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาว คัทลียา  กล้าหาญนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชลพษร ลัดดาโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสมปอง เจริญราชนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
นายฉัตรฏรากร  เพชรมากนักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
นางสาวทัณฑิกา  ทริดสังข์เจ้าหน้าที่พัสดุ (อัตราจ้าง)
นางสาวสิตานัน    บัวภักดีเจ้าหน้าที่พัสดุ (อัตราจ้าง)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร