กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชื่อ -นามสกุลตำแหน่ง
นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอังควรา รมยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสราวุธ  เอมโอชนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรัชนี คงสมฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพัธชญกรณ์  คุณปภังกร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (พนักงานราชการ)
นายธนา  ใจเที่ยงเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ตราด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
แนวทางการรับนักเรียน ปี 56
แบบ พฐ (การจำหน่าย การย้ายนักเรียน)
การจำหน่ายนักเรียน
แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ก.001
แบบขอรับทุนการศึกษายากจน
แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
คู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนูสง
แนวทางการจัด ภัยพิบัติ ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก – Google Drive
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

GuideSchool

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563