กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชื่อ -นามสกุลตำแหน่ง
นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวอังควรา รมยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพัธชญกรณ์  แสนสบาย นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นางสาวรัชนี คงสมฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline
แนวทางการรับนักเรียน ปี 56
แบบ พฐ (การจำหน่าย การย้ายนักเรียน)
การจำหน่ายนักเรียน
แผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ก.001
แบบขอรับทุนการศึกษายากจน
แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
คู่มือการดำเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนูสง
แนวทางการจัด ภัยพิบัติ ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก – Google Drive
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

GuideSchool

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563