การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

6.การดำเนินการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและการบรรจุและแต่งตั้ง