การประเมิน ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A
O9Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน