E-SERVICE

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Management Support System : AMSS++)

ระบบ Smart OBEC

ระบบ e-Money

ฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (BIG DATA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WORK FROM HOME

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครูแนบท้ายคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูสานงานการสอน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

แบบแสดงปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่จะมีข้าราชการเกษียณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

แบบฟอร์มของหนังสือรับรอง

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน

แบบคำขออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดตราด

แบบคำขอกู้เงินสวัสดิการเงินกู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

แบบฟอร์มวันลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด