คู่มือ/แนวทาง/มาตราฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ : 0-3952-2816 โทรสาร : 0-3951-1278 , 0-3952-0229
https://web.trat-edu.go.th
E-mail : sarabun@trat-edu.go.th
Facebook : ประชาสัมพันธ์ สพป.ตราด
Facebook Fanpage : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

หมายเลขภายใน
• หน้าห้อง ผอ. สพป.ตราด : ต่อ 110            • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 101            • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : ต่อ 121
• กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 103            • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ต่อ 123           
• กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 105            • กลุ่มนโยบายและแผน : ต่อ 122           • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา : ต่อ 118
• กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ต่อ 118           • กลุ่มกฎหมายและคดี : ต่อ 117           • หน่วยรวจสอบภายใน : ต่อ 117