คู่มือ/แนวทาง/มาตราฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คู่มือการปฏิบัติงาน : นางกรวรรณ ประดลชอบ


คู่มือการปฏิบัติงาน:นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์คู่มือการปฏิบัติงาน : นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

คู่มือการปฏิบัติงาน:นางสาวเสาวลักษณ์ สิทธิกุล


คู่มือการปฏิบัติงาน:นางสาวอนุสสรา รัตนพิทักษ์