ยกเลิก!! การเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ยกเลิก!! การเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะงานบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

> พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

> ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศยกเลิกสำเนา