รายงานงบทดลองประจำปี 2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2562

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-ธันวาคม-2562

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-มกราคม-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-มีนาคม-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-เมษายน-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน-มิถุนายน-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-กรกฎาคม-2563

รายงานงบทดลอง-ประจำเดือน-สิงหาคม-2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน-กันยายน-2563

2.2.-การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ประจำเดือน-ก.ย.2563