ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สารสนเทศด้านการบริหารงานทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ตราด
แผนที่โรงเรียน (GIS)
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 11 ศูนย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เว็บไซต์โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลนักเรียนพิการ รายโรง ปี 2562
ข้อมูลนักเรียนพิการ รายชั้น ปี 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563

สารสนเทศด้านบริหารงานด้านวิชาการ

ผลการทดสอบ O-NET 61 ระดับชั้น ป.3
ผลการทดสอบ O-NET-61 ระดับชั้น ม.3
สรุปผลการทดสอบ O-NET-61
โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

สารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล

จำนวนครูสังกัด สพป.ตราด ปี 2562

สารสนเทศด้านบริหารงานด้านงบประมาณ

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รายโรง ปี 2562
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) รายโรง ปี 2563
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) จำแนกตามประเภท ปี 2562
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) จำแนกตามประเภท ปี 2563
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) รายโรง ปี 2562
ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) รายโรง ปี 2563