สพป.ตราด จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 5/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

พร้อมกันนนี้ ได้สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ช่องทางและแนวทางแก้ไขหนี้” เพื่อรับทราบและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข โดยได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำโดย นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด และคณะกรรมการ ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

  • ในโอกาสนี้ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ให้นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)

2. รางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ เด็กชายศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตราด จากนั้นได้มอบตราสัญลักษณ์ “โครงการสุขาดี มีความสุข” ให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 101 แห่ง