แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดถือให้ถือปฏิบัติ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ-1