แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2566

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน


แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาการศึกษา สพป.ตราด เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบาย สพฐ. ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563


นโยบาย สพฐ. ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560-2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ สพป.ตราด