สพป.ตราด ร่วมการประเมินพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคกลาง พร้อมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนาย

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประเมินพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคกลาง โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) อ.กระทุ่มแบบ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด สพป.สมุทรสาคร เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนาย

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประเมินพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคกลาง โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 256

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประเมินพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคกลาง โรงเรียนวัดรางกำหยาด อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 256

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Tranparency online: ITA online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสพป.ตราด เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Online 2022)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประเมินพิจารณาสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ของภาคกลาง ณ ห้องประชุมกระจ่างศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดราชโอรส

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน

Read more

สพป.ตราด ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจนในการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดตราด

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุ

Read more

สพป.ตราด กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ (ข้าราชการที่ดี) ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน

Read more