สพป.ตราด ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลตราด

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมการจัดงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าว “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 25

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารการดำเนินการด้านการวิเคราะห์ วิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ”

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารการดำเนินการด้านบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 25

Read more