กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลาการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางกิจนา เมืองซอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางธัญลักษณ์ เมืองยศนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวลัยพร พุทธิปรางค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวสุภาพร  หมูนวลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวรรณภา เข้งนุเคราะห์ นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
แบบรายงานข้อมูลข้าราชการครู
ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอรมคำขอเพิ่มวุฒิทางการศึกษา
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอรมข้อมูลภาครัฐ-สวัสดิการรักษาพยาบาล
แบบฟอรมลาออก