กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
นางสุชีรา นามเกียรตินักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนพิทักษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)
นางสาวรัตนาภรณ์ เวชวิริยะเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือครุภัณฑ์- EMIS62
คู่มือบุคลากร-EMIS62
แบบข้อมูลนักเรียน-G
แบบฟอร์มแก้ไขเลขประชาชนผิด
คู่มือ B-OBEC
คู่มือ DMC66
คู่มือ G-code
หนังสือรับรองบุคคลในเขตพื้นที่ความปกครอง
คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร