กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายสมพงษ์​ รอดวงษ์ช่างไฟฟ้าชั้น 4
นายทนงศักดิ์ สิงห์เขียวพนักงานพัสดุ ส 4
นายรุ่งอรุณ สุขกะสิช่างไฟฟ้าชั้น ส4
นายไพรินทร์ นิโรภาส พนักงานธุรการ ส 4
นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวพนักงานธุรการ ส 4
นายบำเด็จ โคตรชัย พนักงานธุรการ ส 4
นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานพิมพ์ดีด (พนักงานราชการ)
นางสาวกนกพลอย ใหลเจริญ พนักงานพิมพ์ (อัตราจ้าง)
นายธรรมรัตน์ เกษโกวิท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (อัตราจ้าง)
นางสาวสาวิตรี ละอองสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)
นางสาวภัทรภร หลงสวาสดิ์ แม่บ้าน (อัตราจ้าง)
นายณัฐวุฒิ สุจริตภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อัตราจ้าง)

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

PowerPoint ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ 2562
เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน