กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สุทธิกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมพงษ์​ รอดวงษ์ช่างไฟฟ้าชั้น 4
นายทนงศักดิ์ สิงห์เขียวพนักงานพัสดุ ส 4
นายรุ่งอรุณ สุขกะสิช่างไฟฟ้าชั้น ส4
นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวพนักงานธุรการ ส 4
นายบำเด็จ โคตรชัย พนักงานธุรการ ส 4
นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานพิมพ์ดีด (พนักงานราชการ)
นางสางกนกพลอย  ใหลเจริญพนักงานพิมพ์ (อัตราจ้าง)
นางสาวภัทรภร หลงสวาสดิ์แม่บ้าน (อัตราจ้าง)
นางนิตย์ เหมินทสูตรแม่บ้าน (อัตราจ้าง)

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

PowerPoint ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ 2562
เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน