กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
นายสมพงษ์​ รอดวงษ์ช่างไฟฟ้าชั้น 4
นายทนงศักดิ์ สิงห์เขียวพนักงานพัสดุ ส 4
นายรุ่งอรุณ สุขกะสิช่างไฟฟ้าชั้น ส4
นายไพรินทร์ นิโรภาส พนักงานธุรการ ส 4
นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวพนักงานธุรการ ส 4
นายบำเด็จ โคตรชัย พนักงานธุรการ ส 4
นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานพิมพ์ดีด (พนักงานราชการ)
นางสาวเสาวลักษณ์ สุทธิกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภัทรภร หลงสวาสดิ์แม่บ้าน (อัตราจ้าง)

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

PowerPoint ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ 2562
เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายใน