หน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน
ชื่อ -นามสกุลตำแหน่ง
นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดีนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวสโรชา แสงภู่นักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานราชการ)

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎบัตรการตรวจสอบภายในตราด-ปี-66

กรอบคุณธรรมตรวจสอบภายในตราด-ปี66

คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด