เจตจำนงในการบริหารงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด