การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ปีงบประมาณ-2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O19-รายงานการกำกับติดตามงบประมาณ-2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O20รวม