สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่จันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ปะกอบด้วย นางศิริวรรณ ห้องศิลป์ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพักตร์วิไล ชำปฏิ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวางและ นางสาวณตา วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมกลัด โดยการประเมินประกอบไปด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเยี่ยมชมห้องเรียน และ การ coaching ด้วยการชี้แนะสะท้อนคิด โดยผู้บริหารได้สะท้อนการบริหารของตนเองอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้บริหารทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยเน้นการใช้คำถามในการกระตุ้นให้คิดเพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชจัดการปัญหาในการทำงานและได้ค้นพบศักยภาพที่ดีในการทำงานด้วย ณ โรงเรียนวัดแหลมกลัด