สพป.ตราด ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด และนางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวนาจนารี นพเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) นางสาวสุวิมล โคกคาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด นางสาวสมฤทัย อนุกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด และนายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)