สพป.ตราด มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบวาตภัย เหตุการณ์ลมพายุพัดแรงทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านของเด็กหญิงสุภาพิช ทะเรรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด ประเมินติดตามและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และรวบรวมผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริตและเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดเพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2

Read more

สพป.ตราด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 25

Read more

สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 25

Read more