สพป.ตราด จัดประชุมการกลั่นกรองความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดในการเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม

Read more

สพป.ตราด จัดรประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม

Read more

สพป.ตราด จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตราด

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564

Read more

สพป.ตราด จัดประชุมขับเคลื่อนการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ Online ครั้งที่ 1/2565 เพื่อซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 25

Read more

ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 25

Read more

ผอ.สพป.ตราด มอบ รองผอ.สพป.ตราด จัดประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องด้านการบริหารด้านการศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 25

Read more

สพป.ตราด จัดการประชุมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอนให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 25

Read more

สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองคันทรง จำนวน 6 คน ที่ได้รับจัดสรรฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” 12 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นักเรียนในสังกัด สพป.ตราด

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2

Read more