กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายโรงเรียนเอกชน
ออกตามความในกฎหมายราชภัฏ
ออกตามความในกฎหมายบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ออกตามความในกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ออกตามความในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มา : http://www.onec.go.th