พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายเกี่ยวกับภาษีการศึกษา
ออกตามความในกฎหมายอื่นๆ
ที่มา : http://www.onec.go.th