บุคลากรในสพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง สพป.ตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมขับร้องเพลงจำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี)

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมขับร้องเพลงจำขึ้นใจ(ข้าราชการที่ดี) พร้อมกับการมอบนโยบายจากนางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม