นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที รอง ผอ.สพป.ตราด นางอุษณีย์ สวนศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และนางวราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด