สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อดำเนินงานวิจัยในประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทางบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และได้กำหนดเค้าโครงงานวิจัย ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด