สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด… โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด