ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนคลองขวางและโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ตามโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนให้ปลอดภัยรู้เท่าทันกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงและการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนคลองขวาง