ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. 
—————————————————————————
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว อำเภอคลองใหญ่ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลรักภาษา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยโรงเรียนอนุบาลรักภาษา เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ , ๒๕๕๖ , ๒๕๖๑ (เสนอรับโล่รางวัลพระราชทาน) โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนบ้านคลองมะนาวในโอกาสต่อไป