ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ NT และผลการสอบ O-NET ณ โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
————————————————————————
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ NT และผลการสอบ O-NET ณ โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสลักเพชรได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ NT และผลการสอบ O-NET ของโรงเรียนวัดสลักเพชรในโอกาสต่อไป