สพป.ตราด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางกิตติมา บุญมณีชัยกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด