สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด และ(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุมัติให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์