สพป.ตราด จัดการประชุมชี้แจงวิธีการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมชี้แจงวิธีการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกโรงเรียน เข้ารับฟังผ่านระบบ Google Meet 1 โรงเรียน 1 Account ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด