สพป.ตราด ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมนางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำหรับทุกจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด