ผอ. สพป.ตราด เป็นประธานในการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารการศึกษา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารการศึกษา โดยประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายสิทธิเดช แดงเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ โดยมี นายวัชระ ตราดธารทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมหิน และนายเทิดศักดิ์ แสบงบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่